READING

NEWS UPDATE: รร. สังกัดกทม.เพิ่มการตรวจตราดูแลนักเ...

NEWS UPDATE: รร. สังกัดกทม.เพิ่มการตรวจตราดูแลนักเรียน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงพฤติกรรมของเด็กด้วย

นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (สนศ.) กทม. กล่าวถึงแนวทางการเพิ่มความเข้มงวดมาตรการดูแลความปลอดภัยและป้องกันเหตุอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในโรงเรียนสังกัด กทม.ว่า สนศ.ได้มีหนังสือขอความร่วมมือเพิ่มความเข้มงวดการดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยในโรงเรียน โดยกำชับให้สำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอย่างเคร่งครัด และเพิ่มการตรวจตราสอดส่องดูและนักเรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้มีความเข้มงวดรัดกุมมากขึ้น

รวมถึงดำเนินมาตรการเชิงรุกติดตามดูแลความประพฤติและพฤติกรรมของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.โดยขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสอดส่อง เฝ้าระวัง ดูแลพฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในบริเวณโรงเรียน บริเวณรอบโรงเรียน และบันทึกข้อมูลของนักเรียนที่เป็นกลุ่มรายบุคคล จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งระหว่างการประชุมจะให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในกลุ่มเด็กนักเรียน แนวทางการสอดส่อง เฝ้าระวัง ดูแลพฤติกรรมนักเรียน และแนะนำช่องทางการสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง เพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงในกลุ่มเด็กนักเรียน

อีกทั้งส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิเด็กในโรงเรียนโดยจัดการเรียนการสอนเรื่องสิทธิเด็กสิทธิมนุษยชน การปกป้องคุ้มครองตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ รวมทั้งภัยออนไลน์ต่างๆ ให้เด็กทุกคน

อ้างอิง
ryt9

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST