READING

NEWS UPDATE: กระทรวงศึกษาธิการประกาศ โรงเรียนเปิดเ...

NEWS UPDATE: กระทรวงศึกษาธิการประกาศ โรงเรียนเปิดเทอม 1 กุมภาพันธ์ ยกเว้นโรงเรียนในสมุทรสาคร

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งประกาศเรื่อง การเปิดการเรียนการสอนตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป แต่ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ยกเว้นโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร ยังคงปิดการเรียนการสอนเช่นเดิม และให้ใช้แนวทางจัดการเรียนการสอนแบบทางไกล หรือวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือการให้ใบสั่งงาน หรือมอบหมายงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

สำหรับโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และปทุมธานี) ให้เปิดการเรียนการสอนได้ โดยแต่ละห้องเรียนต้องมีนักเรียนไม่เกิน 25 คน กรณีห้องเรียนไม่เพียงพอ ให้ใช้แนวทางการสลับวันเรียน และต้องปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวเพิ่มเติม ภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ว่า ทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อพิจารณาถึงแนวทางและมาตรการการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่ง

ที่มา
thairath

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST