READING

ไม่ใช่ทุกคนจะประกอบอาชีพครูได้: ชวนทำความเข้าใจใน...

ไม่ใช่ทุกคนจะประกอบอาชีพครูได้: ชวนทำความเข้าใจในอาชีพและใบประกอบวิชาชีพครู

นาทีนี้คงไม่มีใครไม่ทราบข่าวบุคลากรในโรงเรียนใช้ความรุนแรงกับเด็กนักเรียน  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีการตรวจสอบโรงเรียนและคุณครูในโรงเรียนอย่างเร่งด่วน  ซึ่งทำให้เจอเรื่องที่น่าตกใจก็คือ คุณครูในห้องเรียนแรกที่เป็นข่าว ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูแม้แต่คนเดียว 

หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองหลายคนเริ่มให้ความสำคัญและสนใจว่าคุณครูที่เราไว้วางใจให้เป็นคนที่คอยดูแลและอบรมสั่งสอนลูก ตลอดเวลาที่ลูกอยู่ใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนนั้น เป็นคนที่มีคุณสมบัติหรืออย่างน้อยก็มีใบประกอบวิชาชีพครูที่ถูกต้องหรือไม่

และความจริงแล้ว การที่ครูสักคนจะได้ใบประกอบวิชาชีพครูมาเพื่อได้ทำงานอันเป็นที่รักของตัวเองนั้น ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

เป็นครูต้องจบปริญญาด้านการศึกษา

teacher_web_1

การจะเป็นครูได้นั้นจะต้องจบปริญญาด้านการศึกษา ไม่ว่าจะปริญญาตรีหรือปริญญาโท เช่น คณะครุศาสตร์ หรือคณะศึกษาศาสตร์

แต่หากไม่ได้จบปริญญาด้านการศึกษาโดยตรงก็ใช่ว่าจะหมดโอกาสการเป็นครูนะคะ ทางครุสภาได้มีมติให้คนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ สามารถเข้าศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรบัณฑิตวิชาชีพครูได้ แต่ต้องใช้เวลาการเรียนในหลักสูตรนี้ทั้งหมด 1 ปี

ครูทุกคนต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

teacher_web_2

มาตรฐานและข้อบังคับของคุรุสภากำหนดให้ครูทุกคนจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งใบประกอบวิชาชีพครูนี้จะมีอายุตามกฎหมายเป็นระยะเวลา 5 ปี

โดยผู้ขอใบประกอบวิชาชีพครู จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
  2. มีวุฒิปริญญาด้านการศึกษา เทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
  3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญา (ฝึกสอน) ทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด
  4. ห้ามมีประพฤติกรรมที่เป็นการสร้างความเสื่อมเสีย บกพร่องในศีลธรรมอันดี เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่ทำอาชีพครูจะมีความผิดตาม พ.ร.บ. สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา มีโทษจำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท

ส่วนบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่พยายามแสดงตัวให้คนอื่นเข้าใจผิด ก็จะมีโทษตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเช่นกัน จำคุก 3 ปี ปรับ 60,000 บาท

ทั้งนี้ทางคุรุสภาอนุญาตให้มีการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว ได้โดยสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการ และมีระยะเวลาผ่อนผันครั้งละไม่เกินสองปี โดยที่ผู้ขอจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภา เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป

ครูพี่เลี้ยงและครูผู้ช่วย คืออะไร

teacher_web_3

บางโรงเรียนอาจจะมีคำเรียกคนที่ทำหน้าที่ช่วยดูแลเด็กในโรงเรียนว่า ครูพี่เลี้ยงหรือครูผู้ช่วย แต่ไม่ได้มีการแจกแจงคุณสมบัติที่แตกต่างระหว่างครูพี่เลี้ยง  ครูผู้ช่วย และคุณครูปกติให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจ

ดังนั้น เราจะขออธิบายความแตกต่างระหว่างครูพี่เลี้ยงและครูผู้ช่วยแบบเข้าใจง่ายๆ ดังนี้

ครูพี่เลี้ยง เป็นตำแหน่งที่บางโรงเรียนตั้งขึ้นมาเอง ซึ่งหมายถึงคนที่ทำหน้าที่เสมือนพี่เลี้ยงช่วยดูแลเด็กนักเรียน โดยเฉพาะเด็กเล็ก เช่น พาเดินไปเข้าห้องน้ำ คอยดูแลความปลอดภัย และให้ความช่วยเหลือเด็กในด้านต่างๆ ทั้งนี้ครูพี่เลี้ยงจึงไม่จำเป็นต้องใบประกอบวิชาชีพครู  เพราะไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเรียนการสอน แต่จะต้องเป็นคนที่รักและใส่ใจเด็ก เข้าใจพัฒนาการของเด็ก ใจเย็น อดทน และเข้ากับเด็กๆ ได้

ครูผู้ช่วย หมายถึงครูบรรจุใหม่ ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู และได้ไปทำการสอนตามสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นเวลาสองปี ซึ่งจะต้องได้รับการประเมินด้านต่างๆ เช่น การสอน คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพครู ฯลฯ

ทุกสามเดือน ทั้งหมด 8 ครั้ง จึงจะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นครูทั่วไป

ผู้บริหารสถานศึกษาก็มีใบประกอบวิชาชีพครูเช่นกัน

teacher_web_4

บางคนอาจเข้าใจว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ไม่จำเป็นต้องเป็นครูเสมอไป แต่ความจริงแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาก็จะต้องมีวุฒิปริญญาด้านการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง พร้อมทั้งต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด โดยหากไม่มีตามนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายเช่นกันค่ะ

อ้างอิง
ksp
newstrueid
krupatom
trueplookpanya

Anittha R

หลงรักธรรมชาติของความเป็นเด็ก ชอบดูหนัง ชอบหนังสือนิทาน รักการเลี้ยงต้นไม้ และใฝ่ฝันอยากทำสวนกระบองเพรชที่มีดอกเยอะๆ

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST