Category: teacher and teacher license

ไม่ใช่ทุกคนจะประกอบอาชีพครูได้: ชวนทำความเข้าใจในอาชีพและใบประกอบวิชาชีพครู

นาทีนี้คงไม่มีใครไม่ทราบข่าวบุคลากรในโรงเรียนใช้ความรุนแรงกับเด็กนักเรียน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีการตรวจสอบโรงเรียนและคุณครูในโรงเรียนอย่างเร่งด่วน ซึ่งทำให้เจอเรื่องที่น่าตกใจก็คือ คุณครูในห้องเรียนแรกที่เป็นข่าว ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูแม้แต่คนเดียว หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองหลายคนเริ่มให้ความสำคัญและสนใจว่าคุณครูที่เราไว้วางใจให้เป็นคนที่คอยอบรมสั่งสอนลูก ตลอดเวลาที่ลูกอยู่ใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนนั้น เป็นคนที่มีคุณสมบัติหรืออย่างน้อยก็มีใบประกอบวิชาชีพครูที่ถูกต้องหรือไม่