READING

NEWS UPDATE: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาใช้เทคโนโลยี...

NEWS UPDATE: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาใช้เทคโนโลยีใหม่ ‘สนูซีเล็น’ มาดูแลเด็กออทิสติก-สมาธิสั้น

ทั้งเขตสุขภาพที่ 9 ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ มีเด็กป่วยประมาณ 43,000 คน เข้าถึงบริการยังน้อยเพียงร้อยละ 2.39 ทำให้ทางรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขเร่งค้นหาเด็กในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อนำเด็กเข้าสู่การดูแลฟื้นฟู ด้วยเทคโนโลยีสนูซีเลน (Snoezelen) มาใช้กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทรับความรู้สึกต่างๆ ของเด็กที่บกพร่องไปจากความผิดปกติในสมองตั้งแต่กำเนิดถึงอายุต่ำกว่า 15 ปี เช่น เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กที่มีปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้และสติปัญญา เพื่อช่วยให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น

ทางด้าน นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาเล่าให้ฟังว่าสนูซีเลนนี้เป็นห้องบำบัด (Snoezelen Room) ที่ให้ผลผ่อนคลาย มีสมาธิจดจ่อดีขึ้น ภายในห้องจะมีอุปกรณ์ที่ให้แสง สี เสียง และกลิ่นหอม เช่น กลิ่นลาเวนเดอร์ เพื่อกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทในสมอง นอกจากนี้ยังจำลองบรรยากาศต่างๆ เช่น ท้องฟ้า ดาว ทะเล ภูเขา มาช่วยพัฒนาในด้านการมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การได้กลิ่น การเคลื่อนไหว และยังมีเก้าอี้ดนตรีให้นั่งฟังเพลง มีพรมทางช้างเผือกให้เด็กเล่นตามความสนใจ เพื่อใช้ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก ควบคู่กับการบำบัดรักษา พร้อมทั้งฝึกทักษะที่จำเป็นให้เด็ก เช่น การรับรู้ตนเอง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การสื่อสาร การผ่อนคลาย และลดพฤติกรรมการกระตุ้นตนเองซ้ำๆ ซึ่งมักพบในเด็กออทิสติก โดยมีนักกิจกรรมบำบัดให้บริการ 3 คน ซึ่งจะดูแลเชื่อมโยงกับการรักษาของแพทย์

ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา จากการทดลองบริการในเด็ก 24 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม พบเด็กร้อยละ 95 มีสมาธิที่จดจ่อ นิ่งขึ้น ไม่วอกแวก อารมณ์และทักษะการเข้าสังคมดีขึ้น

 

ที่มา
Newtv

Pitchaya T.

ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเป็นของขวัญจากธรรมชาติ ที่ช่วยยืนยันว่ามนุษย์คนนี้คือเด็ก :)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST