Category: no kids

NEWS UPDATE: สายการบินตุรกี เสนอไอเดียขายตั๋วเครื่องบินโซนปลอดเด็ก

สายการบินตุรกี Corendon Airlines ได้เสนอไอเดียที่น่าจะถูกใจหลาย ๆ คนคือ โซนปลอดเด็ก หรือ Adult only Zone โดยสารการบินยืนยันว่าจะไม่มีเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีอยู่ในโซนนี้โดยเด็ดขาด ซึ่งผู้ที่จะใช้บริการโซนนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเริ่มต้นที่..

NEWS UPDATE: เมื่อเกาหลีใต้ชอบใช้กฎบังคับ ‘no kids’

ประเทศเกาหลีใต้มีอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดในโลกเป็นเวลาหลายปี ในขณะเดียวกันสถานที่ต่างๆ ในประเทศเกาหลีก็มักมีป้ายกฎข้อบังคับ ‘no kids’ หรือ ป้ายปลอดเด็ก เพื่อไม่ให้เด็กรบกวนคนอื่นๆ ขณะอยู่ในสถานที่นั้นๆ เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ห้องสมุด ซึ่ง Haein..