Category: car accident
News Update

NEWS UPDATE: การให้เด็กนั่งคาร์ซีตอย่างถูกวิธี ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บได้ถึง 70%

สถาบันกุมารเวชศาสตร์อเมริกัน (American Academy of Pediatrics: AAP) แนะนำให้ใช้คาร์ซีตแบบนั่งหันหน้าเข้าหาเบาะ ตั้งแต่อายุ 2 ปีขี้นไป ตอนนี้องค์กรได้ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติใหม่ และต้องการให้เด็กนั่งคาร์ซีตแบบนั่งหันหน้าเข้าหาเบาะ เมื่อน้ำหนักและส่วนสูงถึงตามที่บริษัทผู้ผลิตแจ้งไว้ แม้ว่าพวกเขาจะมีอายุแก่กว่าเกินที่จะนั่ง ภายใต้กฎข้อบังคับใหม่..