Category: creative thinking

4 ความหวังดีที่อาจเผลอไปขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ของลูก

แม้ว่าการกำหนดหรือตีกรอบขอบเขตของคุณพ่อคุณแม่จะมาจากความหวังดีและเป็นห่วงลูก แต่บางครั้งกรอบนั้นอาจเป็นการไปขัดขวางความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของลูกได้ ดังนั้นลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่า ‘ความหวังดี’ ที่เรามอบให้ลูกนั้น มีพฤติกรรมอะไรที่อาจจะเป็นการปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ของลูกโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ตัว