Category: girls get affected more than boys

NEWS UPDATE: หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน เผย เด็กผู้หญิงได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 มากกว่าเด็กผู้ชาย

CAMFED หรือ องค์กรการกุศลเพื่อการศึกษาของผู้หญิง เปิดเผยถึงสถานการณ์ COVID-19 โดยเก็บข้อมูลในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา 32 ประเทศ ทั้งในแอฟริกา เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และละตินอเมริกา พบว่า เด็กผู้หญิงในกลุ่มประเทศดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะต้องแต่งงานและมีลูกก่อนวัยอันควร..