Category: young age

ยิ่งเร็วยิ่งดี! 5 เรื่องสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรสอนลูกตั้งแต่ยังเล็ก

นอกจากความสามารถตามพัฒนาการแล้ว ยังมีอีกหลายสิ่งที่เราไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่มองข้าม นั่นก็คือการปลูกฝังพฤติกรรม นิสัย และทัศนคติที่ดีให้ลูก