Category: Communication skill

ทักษะการสื่อสาร (Communication skill) : เสริมสร้างความมั่นใจให้ลูกด้วยทักษะการสื่อสาร ที่เด็กยุคใหม่ควรมี

เด็กๆ จำเป็นต้องใช้ทักษะที่หลากหลาย เพื่อการเติบโตทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์รวมถึงการมีทักษะที่หลากหลายและจำเป็นต่อการใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่ โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ หนึ่งในทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ ทักษะการสื่อสาร (Communication skill) ที่ควรได้รับการฝึกและปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็ก