Category: signs
Features

มาดูสัญญาณเตือนของ ‘โรคออทิสติก’ กัน อย่าปล่อยไว้ก่อนจะสายเกินไป

ชวนมาจ้องตาเช็กให้ชัวร์ว่าลูกของคุณมีอาการที่บ่งชี้ว่ากำลังอยู่ในภาวะออทิสติกหรือไม่

Features

สัญญาณเตือนว่าลูกของคุณอาจเป็น ‘โรคสมาธิสั้น’ หรือ ADHD

คุณพ่อคุณแม่ต้องไม่มองข้ามความซนของลูกน้อย เพราะมันอาจนำไปสู่ปัญหาด้านพัฒนาการ ไปจนถึงสุขภาพจิตของลูกในอนาคต