Category: Left-handed
News Update

NEWS UPDATE: เด็กถนัดซ้าย ส่งผลให้มีการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาพร้อมกัน ทำให้เป็นเด็กฉลาด

ผลงานวิจัยของ ดร. เมห์เมท ออซ จากหมาวิทยาลัย Australian National University บอกว่าจากสถิติประชากรทั่วโลกพบว่า มีคนถนัดซ้ายร้อยละ 15 ในขณะที่มีคนถนัดขวามากถึงร้อยละ 85 ความถนัดมาพร้อมกับพันธุกรรมและการทำงานของสมองตั้งแต่เกิด ผลงานวิจัยพบว่าเด็กที่ถนัดซ้ายจะมีทักษะการจัดการกับสิ่งที่ยุ่งยากหรือไม่มีแบบแผนได้เป็นอย่างดี..