Category: Coding

NEWS UPDATE: กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ Coding เป็นวิชาใหม่ในหลักสูตรทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ

เมื่อกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ Coding เป็นวิชาเรียนใหม่ ทำให้ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน เด็กตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยมจะได้เรียน Coding พร้อมกันทั่วประเทศ  จากแต่เดิมมีแค่วิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ซึ่งอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แต่เมื่อเทคโนโลยีเข้ามา..